Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Zmiany w administracji budowlanej?

Czy regulacje prawne zawodów architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty oraz przepisy o administracji budowlanej zmienią się? Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt ustaw w tej sprawie – podaje wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski, zaznaczając, że na zmianach zależy samym urzędnikom.

Pierwszym etapem zmian miałoby być podporządkowanie organów nadzoru budowlanego Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, a organów administracji inwestycyjnej – ministrowi infrastruktury i budownictwa. Celem tego byłoby wzmocnienie nadzoru nad służbami nadzoru budowlanego poprawiające ich działanie. „Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego otrzyma odpowiednie narzędzia zarządcze, pozwalające zapewnić lepszą jakość pracy” – powiedział Żuchowski.

Dzięki uproszczeniu procedur kontroli wewnętrznej i usprawnieniu systemu powoływania i odwoływania inspektorów, projekt dałby też możliwość szerszego współfinansowania działalności powiatowego nadzoru budowlanego z budżetu powiatu oraz usprawniłby nadzór organów wyższego stopnia nad organami niższego stopnia. Pozwoliłoby to szybciej reagować w razie nieprawidłowości i wyciągać konsekwencje wobec tych, którzy się ich dopuścili.

Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach zakłada m.in. jednolitą odpowiedzialność dyscyplinarną członków samorządów architektów i inżynierów budownictwa, którzy wykonują ten zawód. Urbanista byłby zawodem regulowanym, ale inaczej niż przed 2014 r. – „Nie przywracamy izby urbanistów, ale proponujemy wprowadzenie egzaminu państwowego kończącego się wpisem do rejestru urbanistów, uprawniającym do wykonywania zawodu” – podaje Żuchowski.

Odnośnie do zawodów architekta i inżyniera budownictwa, obecny system będzie utrzymany poza kilkoma zmianami – np. członkowie izby zawodowej będą musieli odbywać obowiązkowe szkolenia, a w okresie niewykonywania zawodu będą zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.