Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Zameldujesz się przez internet

Możliwość meldunku przez internet coraz bliżej – sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych poparła rządowy projekt w tej sprawie.

Obecnie obowiązująca ustawa o ewidencji ludności znosi obowiązek meldunku od 1 stycznia 2018 roku, MSWiA przygotowało jednak nowelizację, która ten obowiązek utrzymuje i wprowadza dodatkowo możliwość zameldowania się internetowo.

Uzasadniając projekt, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podał, że obowiązkowo meldują się obywatele kilkunastu krajów Unii Europejskiej i jest to traktowane rygorystycznie. MSWiA podkreśla, że „Wiedza o liczbie i strukturze mieszkańców pozyskiwana w oparciu o dane wynikające z ewidencji ludności ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia opieki żłobkowej, przedszkolnej, miejsc w szkołach, planowania obwodów szkolnych. Informacja o liczbie mieszkańców wpływa na obliczanie liczby radnych, a także ma istotne znaczenie w kontekście przeprowadzania referendum lokalnego”.

Inne cele projektu to umożliwienie uzyskania numeru PESEL przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobistego oraz uporządkowanie i doprecyzowanie niektórych przepisów dotyczących nadawania numeru PESEL cudzoziemcom – będą mogli go dostać wszyscy cudzoziemcy meldujący się na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski. Zaproponowano też zmiany w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego polegające na rozszerzeniu zakresu zbieranych danych dotyczących urodzenia dziecka, a także zmiany w formularzu meldunkowym pozwalające na zameldowanie na pobyt stały przy równoczesnym wymeldowaniu z pobytu czasowego i odwrotnie przy jednym formularzu.