Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Kolejny etap pracy nad uchwałą krajobrazową w Krakowie

uchwała krajobrazowa

Na przełomie marca i kwietnia w Urzędzie Miasta Krakowa ponownie zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt tzw. uchwały krajobrazowej. W ciągu ostatnich miesięcy poddano go gruntownym zmianom, uwzględniając wiele zastrzeżeń mieszkańców i przedsiębiorców.

Konsekwencją wejścia w życie nowego prawa lokalnego ma być uporządkowanie m.in. ogrodzeń, reklam, szyldów i innych tablic reklamowych.

To następny etap prac Urzędu Miasta Krakowa podjętych przy przygotowaniu tzw. uchwały krajobrazowej. To także kolejny dobry moment, aby wyrazić własne zdanie na temat istniejącej sytuacji dotyczącej krajobrazu i potrzeby jego ochrony. Przygotowywane zmiany prawa miejscowego z pewnością wpłyną na realizowane inwestycje deweloperów, pracę zarządców nieruchomości czy funkcjonowanie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Uchwalona przez sejm w kwietniu 2015 roku tzw. ustawa krajobrazowa wprowadziła zmiany do wielu innych aktów prawnych, dookreślając definicję m.in.: reklamy, szyldu, krajobrazu i krajobrazów kulturowych. Jednostki samorządu terytorialnego dostały do dyspozycji nowe instrumenty, mające na celu podniesienie jakości przestrzeni publicznych. Rady gmin są obecnie upoważnione do określania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Na oznaczonych obszarach gmin będzie można wprowadzać zakazy lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych, a także – co istotne dla już zastanej sytuacji – będzie możliwe zarządzenie wymogu dostosowania stanu istniejącego do założeń nowej uchwały danej rady gminy. Ostatecznie też rady gmin będą mogły wprowadzić opłatę reklamową od posiadania tablic i urządzeń reklamowych.

Kraków to jedno z pierwszych miast, gdzie podjęto działania związane z uchwaleniem tego właśnie aktu prawa miejscowego dotyczącego ochrony krajobrazu. Zapowiedzi Urzędu Miasta Krakowa wskazują na swoistą rewolucję w kwestii zasad rozmieszczenia reklam. Stolica Małopolski to miasto, które z sukcesem – chociaż nie bez problemów – realizuje już częściową ochronę krajobrazu poprzez wprowadzenie tzw. parków kulturowych w zabytkowej części miasta.

Wspomniana wyżej nowa ustawa wprowadziła bardziej restrykcyjne przepisy, które opisują zasady umieszczania obiektów reklamowych. Głównym celem ustawodawcy jest kwestia uporządkowania szpecących miasto plakatów i reklam wielkopowierzchniowych, ochrona krajobrazu i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dotychczas brakowało szczegółowych narzędzi do egzekwowania nadużyć związanych z zabudową reklamami, jednocześnie też brakowało jakichkolwiek ram określających zasady związane ze sposobem umieszczenia kolejnych reklam.

Nowa uchwała w Krakowie

Rada Miasta Krakowa już od października 2015 roku przygotowuje projekt uchwały określającej zasady ochrony krajobrazu dla całego obszaru miasta. W ubiegłym roku dokonano pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa”. Podczas opisanego etapu mieszkańcy i przedsiębiorcy złożyli prawie 100 uwag, zawierających blisko 500 postulatów. Urzędnicy przygotowujący nowe prawo miejscowe, uwzględniając część uwag, zmienili m.in. przebieg granic dla poszczególnych stref krajobrazowych, a także zmniejszyli ich liczbę. Projekt opracowywanej uchwały przewiduje obecnie, że reklamy (w tym szyldy) należy umieszczać w poziomie parteru. Jedynie w wyjątkowych, ściśle określonych przypadkach dopuszczona miałaby zostać możliwość innego umieszczenia ich na elewacji. Po uwzględnieniu wniesionych uwag w projekcie uchwały proponuje się też zamknięty katalog określający rodzaje wolnostojących nośników reklamowych. Według propozycji mieszkańców zmiany wprowadza się także w tej części uchwały krajobrazowej, która dotyczy ogrodzeń. Według obecnego kształtu projektu uchwały nie przewiduje się (poza wyjątkami) możliwości grodzenia działek niezabudowanych, a w przypadku działek zabudowanych decydującą kwestią będzie funkcja budynku. Mimo uwag mieszkańców i przedsiębiorców utrzymano proponowany wcześniej zakaz grodzenia budynków wielorodzinnych. Ze szczegółami uwzględnionych i odrzucanych uwag można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa w zakładce Planowanie Przestrzenne.

Projekt uchwały zostanie ponownie udostępniony zainteresowanym do wglądu na przełomie marca i kwietnia 2018 roku. Podobnie jak wcześniej będzie on dostępny w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, a także na stronie internetowej www.bip.krakow.pl.

Według informacji Urzędu Miasta Krakowa planowany termin przekazania projektu uchwały do Rady Miasta Krakowa to czerwiec 2018 roku. Obecne założenia wskazują, że nowa uchwała krajobrazowe wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku.

Już dziś warto śledzić nadchodzące zmiany, aby przygotować się do nowych wymagań chroniących krajobraz miasta. Warto też zwrócić uwagę, że uchwały te, jako akty prawa miejscowego, będą podlegać kontroli sądów administracyjnych, które każdorazowo będą oceniać zakres proponowanych ograniczeń i zasady nakładania określonych sankcji za niewykonywanie nowych założeń. Z pewnością wiele osób będzie podejmowało próby kwestionowania zapisów nowych uchwał, jak ma to miejsce przy zaskarżaniu uchwał określających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat
Mateusz Stelmach-Hawełka
www.stelmach-hawelka.pl