Aktualności

Poznaj nowe informacje na rynku

Podatek od nieruchomości – zmiany od 1 stycznia 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, modyfikująca m.in. ustawę o podatkach i opłatach lokalnych.

Zmiany dotyczyć będą przede wszystkim dookreślenia nowych zasad obciążenia podatkiem od nieruchomości tzw. części wspólnych nieruchomości. Zmiany dotyczyć będą także współwłaścicieli garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych oraz zasad realizacji zapłaty należnego podatku.

Opodatkowanie nieruchomości wspólnej

Obecnie części wspólne budynku oraz grunt nie są opodatkowane w całości. Znowelizowane przepisy prawa pozwolą na objęcie opodatkowaniem także tych części nieruchomości, co zdecydowanie zwiększy obciążenia fiskalne po stronie właścicieli nieruchomości (a dalej pośrednio i obciążenia m.in. najemców).

Obowiązek podatkowy będzie od nowego roku obliczany w odniesieniu do udziału właściciela w nieruchomości wspólnej, ustalonego na podstawie ustawy o własności lokali (a nie jak obecnie w stosunku odpowiadającym powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni całego budynku).

Zmiany dotyczyć będą właścicieli lokali w budynkach mieszkalnych, jak i właścicieli lokali w budynkach komercyjnych. Jak wskazują komentatorzy, jedną z grup najbardziej obciążonych pozostaną przedsiębiorcy, których lokale znajdują się np. w galeriach handlowych, gdzie części wspólne stanowią największą cześć całej nieruchomości.

Podatek od garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym

W obecnym stanie prawnym odpowiedzialność za zapłatę podatku od parkingu wielostanowiskowego w budynkach obciąża wszystkich współwłaścicieli solidarnie. W praktyce oznacza to, że organ podatkowy ma prawo żądać zapłaty całej kwoty podatku za cały parking (sic!) od którychkolwiek z wybranych przez siebie współwłaścicieli. W praktyce rodziło to wiele problemów, za które odpowiadali wybrani współwłaściciele nieruchomości, na których przechodziła dalej konieczność windykacji innego współwłaściciela, będącego faktycznym dłużnikiem.

Nowe przepisy likwidują to niekorzystne rozwiązanie i tak też po wejściu w życie nowelizacji podatnicy będą odpowiedzialni za zapłatę podatku tylko w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.

Nie dla każdego raty

Od stycznia zmianie ulegają również same zasady uiszczania podatku. Według nowelizacji, jeżeli należny podatek pozostanie niższy niż 100,50 złotych – płatność nie będzie mogła być rozłożona na raty. Jednorazowa płatność wymagana będzie już 15 marca (który to termin dotychczas co do zasady pozostawał terminem zapłaty pierwszej z czterech kwartalnych rat). Nie zmienią się jednak zasady zapłaty podatku większego niż 100,50 złotych, którego płatność będzie można rozkładać według dotychczasowego schematu, tj. do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada.

Podsumowując, nowelizacja przynosi wiele zmian porządkujących dotychczasowe problemy dotyczące rozliczania należnego podatku. Ta część zmian pozostaje bardzo korzystna dla właścicieli nieruchomości, którzy zmuszeni są rozliczać należny podatek wraz z innymi współwłaścicielami (a w praktyce często za innych współwłaścicieli). Pozostałe rozwiązania, chociaż porządkujące dotychczasowe interpretacje i zasady naliczania podatku, z pewnością odebrane zostaną negatywnie, jako kolejne obciążenie fiskalne dotyczące nieruchomości.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat
Mateusz Stelmach-Hawełka
www.stelmach-hawelka.pl